مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy)  

Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy)Philosophy
of Religion: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary
Introductions to Philosophy) | Author(s): Keith E. Yandell | Publisher:
Routledge | Year: 1999 | Language: English | Pages: 425 | Size: 1 MB |
Extension: pdfدریافت فایل


Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy)

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

مقدمه ای از طراحی متریال گوگل و اهداف و اصول آن  

طراحی متریال گوگل (Material Design) در سال ۲۰۱۴ توسط
گوگل توسعه یافت و طولی نکشید تا این غول تکنولوژی تمامی سرویس‌ها و
اپلیکیشن‌های خود را با این زبان طراحی جدید بروزرسانی کرد.
کمپانی گوگل در خصوص این زبان توضیحات مفصلی ارائه داده است که در ادامه شما را با آن آشنا می‌کنیم. با پابلیشری همراه باشید.
مقدمه
گوگل طراحی متریال را به عنوان زبانی بصری برای کاربرانش به وجود آورد.
زبان طراحی جدید گوگل اصول و قوانین کلاسیک طراحی خوب را با نوآوری و حتی
تکنو

ادامه مطلب  

The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics  

The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary PoliticsThe
Nature of God: An Introduction to the Philosophy of Religion (Problems
of Philosophy) | Author(s): Gerard Hughes | Publisher: Routledge | Year:
1995 | Language: English | Pages: 197 | Size: 1 MB | Extension: pdfدریافت فایل


The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics

ادامه مطلب  

The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics  

The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary PoliticsThe
Nature of God: An Introduction to the Philosophy of Religion (Problems
of Philosophy) | Author(s): Gerard Hughes | Publisher: Routledge | Year:
1995 | Language: English | Pages: 197 | Size: 1 MB | Extension: pdfدریافت فایل


The Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics

ادامه مطلب  

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)  

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)

کتاب Linguistics: An Introduction - ویرایش دوم (2009) انتشارات دانشگاه Cambridge کتاب حاضر یکی از منابع اصلی درس مبانی زبان شناسی است. ناشر کتاب: Cambridge University Press نویسندگان: A. Radford و M. Atkinson و D. Britain و H. Clahsen و A. Spencer فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 451 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. فهرست مطالب کتاب: Introduction Part I. Sounds: 1. Introduction 2. S

ادامه مطلب  

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)  

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)

کتاب Linguistics An Introduction - ویرایش دوم (2009)

کتاب Linguistics: An Introduction - ویرایش دوم (2009) انتشارات دانشگاه Cambridge کتاب حاضر یکی از منابع اصلی درس مبانی زبان شناسی است. ناشر کتاب: Cambridge University Press نویسندگان: A. Radford و M. Atkinson و D. Britain و H. Clahsen و A. Spencer فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 451 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. فهرست مطالب کتاب: Introduction Part I. Sounds: 1. Introduction 2. S

ادامه مطلب  

Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton Literary Theory An Introduction  by Terry Eagleton ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton Literary Theory An Introduction  by Terry Eagleton ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton Literary Theory An Introduction  by Terry Eagleton ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کتاب An Introduction to Optimization Chong and Zak ویرایش دوم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} کتاب An Introduction to Optimization Chong and Zak ویرایش دوم دانلود کتاب An Introduction to Optimization Chong and Zak ویرایش دوم ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} Literary Theory An Introduction by Terry Eagleton Literary Theory An Introduction  by Terry Eagleton ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

An Introduction to Information Retrieval  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} An Introduction to Information Retrieval مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات روی وب (زبان اصلی-انگلیسی) توجه: برای پرداخت های زیر 5000 تومان از کارت بانک ملی استفاده نفرمایید. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

An Introduction to Information Retrieval  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} An Introduction to Information Retrieval مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات روی وب (زبان اصلی-انگلیسی) توجه: برای پرداخت های زیر 5000 تومان از کارت بانک ملی استفاده نفرمایید. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی رشته مهندسی برق  

مقدمه :
اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از وسایل برقی را خواهیم دید. امروزه زندگی بدون وسایل الکتربکی غیر ممکن شده است. پس برای استقلال و همگامی با رشد جهانی نیازمند متخصصانی هستیم که با اندوختن توشه علمی به کسب تکنولوژیهای جدید اقدام کنند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

Introduction to Human Resource Management  

Introduction to Human Resource Management دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Introduction to Human Resource Management ...
human resourcesmanagement pynes ...
Human Resource Management Issues ...
Human Resources Management Guide ...
Human Resource Management ...
Handbook of Human Resources Management ...
Fundamentals of Human Resource Management ...
Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms ...
A Practical Guide to Data Mining ...
Knowledge and Project Management (2017)International Financial ManagementFinancial managementEssentials of Strategic ManagementPMP Exam,Practice Test and Study GuideTwenty-one \'st century managementlA Practical Guide to Data MiningFuzzy Modeling and Genetic AlgorithmsAgile For DummiesBusiness Words You Should KnowKnowledge a

ادامه مطلب  

Introduction to Human Resource Management  

Introduction to Human Resource Management دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Introduction to Human Resource Management ...
human resourcesmanagement pynes ...
Human Resource Management Issues ...
Human Resources Management Guide ...
Human Resource Management ...
Handbook of Human Resources Management ...
Fundamentals of Human Resource Management ...
Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms ...
A Practical Guide to Data Mining ...
Knowledge and Project Management (2017)International Financial ManagementFinancial managementEssentials of Strategic ManagementPMP Exam,Practice Test and Study GuideTwenty-one \'st century managementlA Practical Guide to Data MiningFuzzy Modeling and Genetic AlgorithmsAgile For DummiesBusiness Words You Should KnowKnowledge a

ادامه مطلب  

Introduction to Human Resource Management  

Introduction to Human Resource Management دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Introduction to Human Resource Management ...
human resourcesmanagement pynes ...
Human Resource Management Issues ...
Human Resources Management Guide ...
Human Resource Management ...
Handbook of Human Resources Management ...
Fundamentals of Human Resource Management ...
Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms ...
A Practical Guide to Data Mining ...
Knowledge and Project Management (2017)International Financial ManagementFinancial managementEssentials of Strategic ManagementPMP Exam,Practice Test and Study GuideTwenty-one \'st century managementlA Practical Guide to Data MiningFuzzy Modeling and Genetic AlgorithmsAgile For DummiesBusiness Words You Should KnowKnowledge a

ادامه مطلب  

Introduction to Human Resource Management  

Introduction to Human Resource Management دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Introduction to Human Resource Management ...
human resourcesmanagement pynes ...
Human Resource Management Issues ...
Human Resources Management Guide ...
Human Resource Management ...
Handbook of Human Resources Management ...
Fundamentals of Human Resource Management ...
Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms ...
A Practical Guide to Data Mining ...
Knowledge and Project Management (2017)International Financial ManagementFinancial managementEssentials of Strategic ManagementPMP Exam,Practice Test and Study GuideTwenty-one \'st century managementlA Practical Guide to Data MiningFuzzy Modeling and Genetic AlgorithmsAgile For DummiesBusiness Words You Should KnowKnowledge a

ادامه مطلب  

Introduction to Human Resource Management  

Introduction to Human Resource Management دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Introduction to Human Resource Management ...
human resourcesmanagement pynes ...
Human Resource Management Issues ...
Human Resources Management Guide ...
Human Resource Management ...
Handbook of Human Resources Management ...
Fundamentals of Human Resource Management ...
Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms ...
A Practical Guide to Data Mining ...
Knowledge and Project Management (2017)International Financial ManagementFinancial managementEssentials of Strategic ManagementPMP Exam,Practice Test and Study GuideTwenty-one \'st century managementlA Practical Guide to Data MiningFuzzy Modeling and Genetic AlgorithmsAgile For DummiesBusiness Words You Should KnowKnowledge a

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW  

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

طرح نذر آموزشی
این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده
وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.
 
بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های
موجود در نرم افزار
لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم ک

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

دانلود Udemy Introduction To Linux CentOS 7 - آموزش مقدمه ای بر لینوکس سنت او اس 7  

لینوکس توزیع CentOS یکی از محبوب ترین توزیع های لینوکس امروزی است، CentOS مخفف کلمه های Community ENTerprise Operating System است. هسته اصلی لینوکس CentOS از سیستم عامل Red Hat Enterprise Linux یا RHEL گرفته شده است و به همین دلیل این سیستم عامل کاملا با RHEL سازگاری دارد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی  

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی :
پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP یک زبان
برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک
سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت‌ هایی همچون فرم
عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیتابیس و
… به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین
قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش ق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >