عشِق رو عشَق بخونید

رضا غلبه سودا دارد و سوداوی ها بهترین گزینه برای هم بحث بودن هستند! سودا مرز میان نبوغ و جنون است و صاحب این مزاج دقت ها و تمرکز هایی را دارد که اگر کلمه ای را اشتباه بگویی سریع مچت را میگیرد. بگذریم مدتی بود رضا این حواس جمعی اش را نداشت. هر جمله ای که صراحتا یا اشارتا یکی از کلمه های: طلب، وجدان، عرفان، عشق، قتل، دیه یا مشتقات آن را در بر میگرفت رضا را به رویایی عمیق می برد و بعد میگفت یاد اون حدیث قدسی افتادم که من طلبنی وجدنی... و گفت یک مداح این حدیث را خیلی قشنگ خوانده که برایت می فرستم! از وقتی برایم فرستاد و گوش کردم دقیقا همان حساسیت را پیدا کرده ام،به تمام جملاتی که صراحتا یا اشارتا یکی از کلمه های طلب، وجدان، عرفان، عشق، قتل، دیه یا مشتقات آن را در بر گرفته باشد.
منبع این نوشته : منبع
کلمه ,عشق، قتل، ,عرفان، عشق، ,وجدان، عرفان، ,طلب، وجدان، ,طلب، وجدان، عرفان،